2013 Agendas and Minutes

 

Town of Weddington Agendas & Minutes Archive
 
Town Council
Agendas
Minutes
January 14, 2013 January 14, 2013
January 24, 2013 January 24, 2013
January 28, 2013 January 28, 2013
January 31, 2013 January 31, 2013
February 11, 2013 - Special February 11, 2013 - Special
February 11, 2013 February 11, 2013
February 13, 2013 February 13, 2013
February 22, 2013 February 22, 2013
February 23, 2013 February 23, 2013
February 25, 2013 February 25, 2013
March 11, 2013 - Special March 11, 2013 - Special
March 11, 2013 March 11, 2013
March 14, 2013 March 14, 2013
March 18, 2013 - Special VFD Meeting March 18, 2013 - Special VFD Meeting
March 18, 2013 - Special LUP Meeting March 18, 2013 Special LUP Meeting
March 25, 2013 March 25, 2013
April 4, 2013 April 4, 2013
April 8, 2013 April 8, 2013
April 15, 2013 April 15, 2013
May 3, 2013 May 3, 2013
May 6, 2013 May 6, 2013
May 7, 2013 May 7, 2013
May 13, 2013 May 13, 2013
June 10, 2013 June 10, 2013
July 8, 2013 July 8, 2013
August 12, 2013 August 12, 2013
August 19, 2013 August 19, 2013
September 9, 2013 September 9, 2013
October 14, 2013 October 14, 2013
October 28, 2013 October 28, 2013
November 12, 2013 November 12, 2013
November 25, 2013 November 25, 2013
December 9, 2013 December 9, 2013
Town Council Agenda Packets
January 14, 2013  
February 11, 2013  
March 11, 2013  
April 8, 2013  
May 13, 2013  
June 10, 2013  
July 8, 2013  
August 12, 2013  
September 9, 2013  
October 14, 2013  
November 12, 2013  
December 9, 2013  
Planning and Zoning Board
Agendas
Minutes
January 28, 2013 (Special) January 28, 2013 (Special)
January 28, 2013 January 28, 2013
February 25, 2013 February 25, 2013
March 25, 2013 (Special) March 25, 2013 (Special)
March 25, 2013 March 25, 2013
April 22, 2013 April 22, 2013
May 20, 2013 May 20, 2013
June 24, 2013 June 24, 2013
July 22, 2013 July 22, 2013
August 26, 2013 August 26, 2013
September 23, 2013 September 23, 2013
October 28, 2013 October 28, 2013
November 25, 2013 November 25, 2013
December 16, 2013 December 16, 2013
Board of Adjustment
Agendas
Minutes
January 24, 2013 January 24, 2013
September 23, 2013 September 23, 2013
Historic Preservation Commission
Agendas
Minutes
January 28, 2013 January 28, 2013
April 22, 2013 April 22, 2013
July 22, 2013 July 22, 2013
October 28, 2013 October 28, 2013
Public Safety Advisory Committee
January 8, 2013 January 8, 2013
April 9, 2013 April 9, 2013
June 18, 2013 June 18, 2013
August 27, 2013 August 27, 2013

 

Comments are closed.